Các mức đánh giá trường mầm non

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non được ban hành ngày 22/8/2018. Đáng chú ý tại văn bản này quy định về các mức đánh giá trường mầm non.

Cụ thể, theo nội dung tại Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT, trường mầm non được đánh giá theo các mức sau:

Mức 1: Đáp ứng quy định tại Mục 1 Chương II của Quy định.

Mức 2: Đáp ứng quy định tại Mục 2 Chương II của Quy định.

Mức 3: Đáp ứng quy định tại Mục 3 Chương II của Quy định.

Mức 4: Đáp ứng quy định tại Mục 4 Chương II của Quy định.

Tiêu chí đánh giá trường mầm non được công nhận đạt khi tất cả các chỉ báo trong tiêu chí đạt yêu cầu. Chỉ báo được công nhận đạt khi tất cả các nội hàm của chỉ báo đạt yêu cầu.

Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non là các yêu cầu đối với trường mầm non nhằm đảm bảo chất lượng các hoạt động. Mỗi tiêu chuẩn ứng với một lĩnh vực hoạt động của trường mầm non; trong mỗi tiêu chuẩn có các tiêu chí.

Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non có 4 mức (từ Mức 1 đến Mức 4) với yêu cầu tăng dần. Trong đó, mức sau bao gồm tất cả các yêu cầu của mức trước và bổ sung các yêu cầu nâng cao.

Tiêu chí đánh giá trường mầm non là yêu cầu đối với trường mầm non trong một nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí có các chỉ báo.

Chỉ báo đánh giá trường mầm non là yêu cầu đối với trường mầm non trong một nội dung cụ thể của mỗi tiêu chí.

 

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 10/10/2018.  

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

334