Cách tính tiền lương làm thêm giờ, làm thêm vào ban đêm năm 2019

Để thuận tiện cho Quý Khách hàng, Thành viên theo dõi lương hàng tháng và bảo vệ quyền lợi của mình, Thư Ký Luật trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Thành viên toàn bộ công thức tính tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày, làm ban đêm và làm thêm giờ vào ban đêm như sau:

Quy ước tiền lương 01 giờ của ngày làm việc bình thường là A. Khi đó:

1. Tiền làm thêm giờ vào ngày bình thường là: 

A x 150% x số giờ làm thêm

 

2. Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần là: 

A x 200% x số giờ làm thêm

 

3. Tiền làm thêm giờ vào ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương là:

  • A x 300% x số giờ làm thêm (nếu hưởng lương tháng)
  • A x 400% x số giờ làm thêm (nếu hưởng lương theo ngày)

 

4. Tiền lương 01 giờ làm việc vào ban đêm là: 

A x 130% x số giờ làm việc

 

5. Tiền làm thêm 01 giờ vào ban đêm của ngày bình thường là:

  • A x (150% + 30% + 20%) x số giờ làm thêm (đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày trước khi làm thêm giờ vào ban đêm)
  • A x (150% + 30% + 30%) x số giờ làm thêm (đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày trước khi làm thêm giờ vào ban đêm)

 

6. Tiền làm thêm 01 giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần là: 

A x (200% + 30% + 40%) x số giờ làm thêm

 

7. Tiền làm thêm 01 giờ vào ban đêm của ngày nghỉ Lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương là:

  • A x (300% + 30% + 60%) x số giờ làm thêm (nếu hưởng lương theo tháng)
  • A x (400% + 30% + 60% ) x số giờ làm thêm (nếu hưởng lương ngày)

 

Ví dụ: Tiền lương làm việc 01 giờ của ngày làm việc bình thường của anh Hải là 30.000 đồng.

Khi đó:

1. Tiền làm thêm 01 giờ vào ngày bình thường là: 30.000 x 150% x 1 = 45.000 đồng.

2. Tiền làm thêm 01 giờ vào ngày nghỉ hàng tuần là: 30.000 x 200% x 01 = 60.000 đồng.

3. Tiền làm thêm 01 giờ vào ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương là:

  • 30.000 x 300% x 01 =  90.000 đồng (nếu hưởng lương tháng);
  • 30.000 x 400% x 01 =  120.000 đồng (nếu hưởng lương theo ngày).

4. Tiền làm 01 giờ vào ban đêm của ngày bình thường là: 30.000 x 130% x 1 = 39.000 đồng.

5. Tiền làm thêm 01 giờ vào ban đêm của ngày bình thường là: 30.000 x (150% + 30% + 20%) x 1 = 60.000 đồng, nếu trước đó đã làm thêm giờ vào ban ngày thì sẽ là: 30.000 x (150% + 30% + 30%) = 63.000 đồng.

6. Tiền làm thêm 01 giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần là: 30.000 x (200% + 30% + 40%) x 1 = 81.000 đồng.

7. Tiền làm thêm 01 giờ vào ban đêm của ngày nghỉ Lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương là:

  • 30.000 x (300% + 30% + 60%) x 1 = 117.000 đồng (nếu hưởng lương theo tháng).
  • 30.000 x (400% + 30% + 60%) x 1 = 147.000 đồng (nếu hưởng lương theo ngày).

Tóm lại, lương làm thêm giờ được tổng hợp tại bảng sau:

 

Cách tính lương làm thêm giờ, làm ban đêm

 

 

 

Tiền lương/giờ (Min)

Ngày

 

 

A

Làm thêm ban ngày

Ngày bình thường

 

150%xA

Ngày nghỉ hàng tuần

 

200%xA

Ngày nghỉ Lễ, Tết, nghỉ có hưởng lương

Hưởng lương tháng

300%xA

Hưởng lương ngày

400%xA

Đêm

 

 

 

130%xA

 

Làm thêm ban đêm

Ngày bình thường

Trước đó không làm thêm giờ ban ngày

200%xA

Trước đó đã làm thêm giờ ban ngày

210%A

Ngày nghỉ hàng tuần

 

270%xA

Ngày nghỉ Lễ, Tế, nghỉ có hưởng lương

Hưởng lương tháng

390%xA

Hưởng lương ngày

490%xA

 

Lưu ý:

- Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động.

- Ở trên chỉ là mức lương tối thiểu mà người sử dụng lao động trả cho người lao động; bởi vậy, người sử dụng lao động có thể trả ở mức cao hơn.

 

 

- Nguyễn Trinh -  

Gởi câu hỏi

4,398

Văn bản liên quan