Chi cưỡng chế thi hành án dân sự từ 70.000 đồng/người/ngày

Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, mức chi cưỡng chế thi hành án dân sự đối với chủ trì là 150.000 đồng/người/ngày; thành viên là 100.000 đồng/người/ngày.

Đối với chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án thì chủ trì là 150.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế, đối tượng khác là 100.000 đồng/người/ngày.

Đại diện tổ dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản và các đối tượng khác được huy động tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết là 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.  

Trường hợp chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát mức chi là 70.000 đồng/người/ngày; dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương và các đối tượng khác là 100.000 đồng/người/ngày. 

Tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án khi chưa thu được chi phí cưỡng chế thi hành án của người phải thi hành án, người được thi hành án, người thứ ba chịu chi phí cưỡng chế thi hành án; cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ứng trước kinh phí cho các chấp hành viên để tổ chức cưỡng chế thi hành án từ nguồn dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao cho cơ quan thi hành án dân sự.

Hoàn tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án sau khi xử lý tài sản hoặc thu được tiền của đối tượng phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án, chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn trả ngay các khoản tiền đã tạm ứng chi cưỡng chế thi hành án trước đó cho cơ quan thi hành án dân sự.

Trường hợp đương sự tự nguyện nộp trước chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, cơ quan thi hành án dân sự căn cứ kế hoạch cưỡng chế và dự trù chi phí phục vụ cho cưỡng chế để xác định mức kinh phí đề nghị đương sự nộp.

Thông tư 200/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 và thực hiện từ năm ngân sách 2017.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

Gởi câu hỏi

149

Văn bản liên quan