Cho phép tôn giáo ở Việt Nam gia nhập tôn giáo nước ngoài

Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người cũng như luôn bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật mà không có sự phân biệt đối xử. Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 còn cho phép một tổ chức tôn giáo ở Việt Nam gia nhập vào tôn giáo nước ngoài.

 

Song, trước khi gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài thì tổ chức tôn giáo ở Việt Nam phải có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Hồ sơ gồm:

  • Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, mục đích, thời điểm gia nhập; tên, hiến chương, tôn chỉ, mục đích hoạt động, trụ sở chính của tổ chức tôn giáo nước ngoài;
  • Văn bản chấp thuận hoặc văn bản mời gia nhập của tổ chức tôn giáo nước ngoài;
  • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản: Chấp thuận hoặc không chấp thuận và nêu rõ lý do.

Trường hợp tổ chức tôn giáo trong nước chấm dứt tham gia tổ chức tôn giáo nước ngoài thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chấm dứt.

Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên tổ chức tôn giáo nước ngoài đã gia nhập, lý do chấm dứt, thời điểm bắt đầu chấm dứt.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

234

Văn bản liên quan