Chuẩn đầu ra của CTĐT chất lượng cao phải cao hơn CTĐT đại trà

Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết tại Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

Theo đó, Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT đưa ra một số yêu cầu đối với chương trình đào tạo (CTĐT) chất lượng cao trình độ đại học như sau:

  • Chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và phát triển trên nền của CTĐT đại trà của cơ sở đào tạo; có tham khảo CTĐT nước ngoài.

  • Chuẩn đầu ra của CTĐT chất lượng cao phải cao hơn của CTĐT đại trà tương ứng về năng lực chuyên môn; năng lực ngoại ngữ; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; khả năng thích nghi với môi trường công tác; riêng năng lực ngoại ngữ tối thiểu phải đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương).

  • Việc xây dựng đề cương chi tiết các học phần của CTĐT chất lượng cao phải có sự tham gia của đội ngũ giảng viên thực hiện CTĐT chất lượng cao , bộ phận đảm bảo chất lượng và lấy ý kiến đóng góp của cựu sinh viên, đại diện của các đơn vị sử dụng lao động.

  • Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT chất lượng cao được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT có hiệu lực 01/9/2014.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

64

Văn bản liên quan