Cơ sở dữ liệu về sản xuất trồng trọt năm 2020

Ngày 15/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Theo đó, Cơ sở dữ liệu về sản xuất trồng trọt bao gồm những dữ liệu liệt kê tại Điều 6 Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT, cụ thể:

co so du lieu ve san xuat trong trot, Thong tu 18/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Dữ liệu về sản xuất: Diện tích gieo trồng, diện tích trồng mới, diện tích cho sản phẩm, năng suất, sản lượng của cây lâu năm; diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng của cây hằng năm.

  • Dữ liệu về liên kết, hợp tác sản xuất: Hình thức liên kết, diện tích gieo trồng, sản lượng từng loại cây.

  • Dữ liệu về sản xuất cây trồng biến đổi gen: Tên, địa chỉ trụ sở chính cơ sở sản xuất; địa chỉ sản xuất; đối tượng cây trồng, diện tích, sản lượng; tiêu chuẩn công bố áp dụng, công bố hợp quy.

  • Dữ liệu về sản xuất ứng dụng công nghệ cao: Tên vùng, tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đối tượng cây trồng, diện tích, sản lượng, công nghệ áp dụng.

  • Dữ liệu về tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng đã đăng ký hoặc được chỉ định: Tên, địa chỉ tổ chức, mã số, đơn vị cấp chỉ định, đơn vị cấp đăng ký lĩnh vực hoạt động, số quyết định chỉ định, số đăng ký lĩnh vực hoạt động.

  • Dữ liệu về cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, VietGAP, sản xuất hữu cơ được chứng nhận: Tên, địa chỉ trụ sở chính; địa chỉ sản xuất; đối tượng sản xuất, diện tích, sản lượng, loại hình sản xuất; số quyết định cấp giấy chứng nhận hoặc số của giấy chứng nhận.

  • Dữ liệu về mã số vùng trồng: Tên, địa chỉ vùng trồng, đối tượng sản xuất, diện tích, sản lượng; giấy chứng nhận mã số vùng trồng.

  • Dữ liệu về thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh: Đối tượng, diện tích, sản lượng thiệt hại.

  • Dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về canh tác.

  • Dữ liệu về kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về canh tác.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan