Đấu thầu rộng rãi dự án tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí cần ĐK gì?

Mới đây, Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí.

dau thau rong rai khai thac dau khi, Nghi dinh 95/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định Nghị định 95/2015/NĐ-CP thì các hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí bao gồm: Đấu thầu rộng rãi; Chào thầu cạnh tranh; Chỉ định thầu.

Trong đó, việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi được áp dụng trên nguyên tắc cạnh tranh quốc tế và không qua bước sơ tuyển. Mọi tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định này đều được tham gia dự thầu.

Điều kiện dự thầu của các bên khi tham gia đấu thầu rộng rãi dự án tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí được Nghị định 95 quy định như sau:

Bên dự thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đối với bên dự thầu là tổ chức:

+ Có đăng ký thành lập, hoạt động được cấp theo quy định pháp luật của quốc gia bên dự thầu đang hoạt động;

+ Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc không có khả năng trả nợ theo quy định của pháp luật;

+ Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

- Đối với bên dự thầu là cá nhân:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của quốc gia mà cá nhân đó là công dân;

+ Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

- Có đủ năng lực tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí;

- Đã hoặc đang tham gia tối thiểu hai hợp đồng tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

Đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân không thỏa mãn điều kiện "đã hoặc đang tham gia tối thiểu hai hợp đồng tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí", muốn tham gia hoạt động dầu khí tại Việt Nam thì phải liên danh với các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để tạo thành một liên danh nhà thầu dầu khí theo quy định của Nghị định này. Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện sẽ làm đại diện cho tất cả các bên trong liên danh nhà thầu dầu khí để tham gia dự thầu và là người điều hành.

Chi tiết xem tại: Nghị định 95/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/12/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

20

Văn bản liên quan