Đình chỉ hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải trong trường hợp nào?

Cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng là cơ sở huấn luyện thuyền viên làm việc trên tàu biển, được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.

Cơ sở đào tạo, huấn luyện bị đình chỉ hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải trong các trường hợp sau:

  • Không duy trì một trong các điều kiện của cơ sở đào tạo, huấn luyện;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải. Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải phải xác định rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền lợi nhà giáo, người học và người lao động trong cơ sở đào tạo, huấn luyện và phải thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải.

Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra quyết định cho phép cơ sở đào tạo, huấn luyện tiếp tục hoạt động đào tạo, huấn luyện.

Xem chi tiết tại Nghị định 29/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

76

Văn bản liên quan