Đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 19/2016/TT-NHNN vào ngày 30/6/2016 quy định cụ thể về đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ ngân hàng.

Theo đó, Thông tư 19 quy định đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ trên lãnh thổ Việt Nam như sau:

- Giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam;

- Đối với các giao dịch thẻ khác:

  • Đồng tiền giao dịch là đồng Việt Nam. Trường hợp được sử dụng ngoại hối để giao dịch theo quy định pháp luật về quản lý ngoại hối thì đồng tiền thể hiện trong giao dịch là đồng Việt Nam hoặc đồng Việt Nam và ngoại tệ;
  • Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam. Các ĐVCNT chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam từ TCTTT;

Lưu ý trong trường hợp cần quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ theo tỷ giá do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra Thông tư 19 còn quy định khi thực hiện giao dịch thẻ ngoài lãnh thổ Việt Nam, chủ thẻ phải thực hiện thanh toán cho TCPHT bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Xem chi tiết Thông tư 19/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

123

Văn bản liên quan