Hình thức hợp tác quốc tế của cảnh sát biển Việt Nam

Quốc hội vừa thông qua và ban hành Luật cảnh sát biển Việt Nam 2018 vào ngày 19/11/2018 nhằm quy định cụ thể các hình thức hợp tác quốc tế của cảnh sát biển Việt Nam.

Theo đó Luật cảnh sát biển Việt Nam 2018 đã quy định các hình thức hợp tác quốc tế của cảnh sát biển Việt Nam gồm:

  • Trao đổi thông tin về an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

  • Tổ chức hoặc tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế về an ninh, trật tự, an toàn và thực thi pháp luật trên biển.

  • Tham gia ký kết thỏa thuận quốc tế với lực lượng chức năng của quốc gia khác, tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

  • Phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm chấp hành pháp luật trên biển.

  • Tham gia diễn tập, huấn luyện; tổ chức đón, thăm xã giao lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

  • Thực hiện các hoạt động của cơ quan thường trực, cơ quan đầu mối liên lạc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế.

  • Các hình thức hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế.

Xem chi tiết Luật cảnh sát biển Việt Nam 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

211

Văn bản liên quan