Hướng dẫn đính chính, bổ sung thông tin CSDL về xử lý VPHC

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Theo quy định, việc đính chính, bổ sung, hiệu chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện như sau:

  • Dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được đính chính, bổ sung khi phát hiện có sai sót, nhầm lẫn hoặc còn thiếu. Thủ trưởng cơ quan quyết định việc đính chính hoặc bổ sung thông tin do cơ quan mình cung cấp trong.

  • Dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được hiệu chỉnh khi có căn cứ để xác định có sự sai lệch về nội dung giữa dữ liệu điện tử về xử lý vi phạm hành chính và hồ sơ, tài liệu về xử lý vi phạm hành chính đang được lưu trữ.
    Cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 20/2016/NĐ-CP phải tiến hành truy nguyên thông tin gốc trên tài liệu lưu trữ để xác định thông tin chính xác và tự mình hoặc đề nghị cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu tiến hành hiệu chỉnh.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 20/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2016. 

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan