Hướng dẫn kê khai, nộp phí, lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư 118/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Theo đó, việc kê khai, nộp phí, lệ phí xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản được Thông tư 118 hướng dẫn như sau:

  • Chậm nhất là ngày 20 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

  • Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Xem chi tiết mức thu phí, lệ phí mới tại Thông tư 118/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

168