Hướng dẫn xử lý khi chủ sở hữu xe máy chuyên dùng mất hồ sơ đăng ký

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng do Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành ngày 12/6/2019.

Theo đó, đối với trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng mất hồ sơ đăng ký thì chủ sở hữu cần căn cứ vào quy định tại Điều 19 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT để xử lý, cụ thể sau đây:

xu lý khi chu so huu xe may chuyen dung mat ho so dang ky, Thong tu 22/2019/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Chủ sở hữu lập Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu số 2 Phụ lục 2 của Thông tư này kèm bản sao các giấy tờ bị mất có xác nhận của cơ quan cấp giấy tờ đó và bản thông báo công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Thông tư này nộp trực tiếp đến Sở Giao thông vận tải nơi chủ sở hữu đăng ký trụ sở chính hoặc nơi đăng ký thường trú.

  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở trong thời hạn 15 ngày. Hết thời gian, đăng tải không nhận được ý kiến phản hồi liên quan đến tranh chấp xe máy chuyên dùng đề nghị cấp đăng ký, Sở Giao thông vận tải thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 6 của Thông tư này.

Cũng theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT, đối với trường hợp phát sinh khi di chuyển, sang tên đăng ký sẽ được xử lý như sau:

  • Đối với xe máy chuyên dùng đã di chuyển đăng ký, nhưng chủ sở hữu chưa làm thủ tục đăng ký tại nơi đến đã bán tiếp cho người khác, Sở Giao thông vận tải nơi người mua, tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp đăng ký theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này;

  • Sau khi cấp đăng ký, Sở Giao thông vận tải nơi cấp đăng ký gửi thông báo đến Sở Giao thông vận tải nơi di chuyển đi để điều chỉnh trong Sổ quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng.

Trường hợp nếu nhiều xe chung một giấy tờ quy định tại Điều 3, khoản 4, khoản 5 Điều 4 của Thông tư 22 thì tổ chức, cá nhân khi đăng ký phải nộp bản chính và bản sao cho mỗi xe tại Sở Giao thông vận tải nơi đăng ký (trừ trường hợp đăng ký tạm thời quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư này). Sở Giao thông vận tải nơi đăng ký có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản với tổ chức, cá nhân đăng ký về việc đang lưu giữ bản chính.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 22/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

28

Văn bản liên quan