Khi nào phải kê khai, nộp phí, lệ phí hoạt động hành nghề luật sư?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 220/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 220/2016/TT-BTC, việc phải kê khai, nộp phí, lệ phí hoạt động hành nghề luật sư được thực hiện như sau:

  • Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

  • Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Cũng theo Thông tư 220, Cục Bổ trợ tư pháp và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 02 cơ quan có trách nhiệm thu phí, lệ phí.

Xem mức phí, lệ phí tại Thông tư 220/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

79

Văn bản liên quan