Không phân định lại ranh giới rừng đã được phân định trên thực địa

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT quy định về phân định ranh giới rừng.

Theo như Thông tư 31, việc phân định ranh giới rừng trên thực địa được thực hiện như sau:

  • Những khu rừng đã được phân định ranh giới trên thực địa, không thực hiện phân định lại ranh giới rừng.
  • Trường hợp chưa thực hiện phân định ranh giới rừng trên thực địa hoặc có sự thay đổi về ranh giới rừng, tiến hành phân định ranh giới rừng theo trình tự sau:
    • Thu thập tài liệu và bản đồ;
    • Mô tả đường phân định ranh giới rừng trên bản đồ phân định ranh giới rừng;
    • Xác định vị trí mốc, bảng trên thực địa theo sơ đồ vị trí mốc, bảng trên bản đồ phân định ranh giới rừng;
    • Cắm mốc, bảng trên thực địa.

Lưu ý: Đối với những khu vực có tranh chấp mà không thỏa thuận được giữa các chủ rừng, Sở NNPTNT chủ trì lập biên bản đối với từng trường hợp cụ thể; tổng hợp báo cáo UBND cấp tỉnh giải quyết. Sau khi khu vực có tranh chấp được giải quyết thì thực hiện phân định ranh giới rừng.

Xem đơn vị thực hiện phân định tại Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

102

Văn bản liên quan