Một số lưu ý về vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định trong Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được ban hành bởi Ngân hàng nhà nước vào ngày 25/12/2015.

Theo đó, Thông tư 30/2015/TT-NHNN đưa ra một số lưu ý về vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng như sau:

  • Vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là vốn đã được chủ sở hữu thực cấp hoặc vốn đã được các cổ đông, các thành viên góp vốn thực góp, được ghi trong Điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng và tối thiểu phải bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

  • Việc tăng, giảm vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng và xử lý trường hợp giá trị thực của vốn điều lệ giảm thấp hơn mức vốn pháp định thực hiện theo quy định của pháp luật.

  • Tỷ lệ góp vốn điều lệ của thành viên góp vốn, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của cổ đông trong tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Thông tư 30/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 08/02/2016.

Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

63

Văn bản liên quan