Thông tư 30/2015/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 30/2015/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 30/2015/TT-NHNN Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 30/2015/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Kim Anh Ngày ban hành: 25/12/2015 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 30/2015/TT-NHNN Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CẤP GIẤY PHÉP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
 • Điều 5. Thời hạn hoạt động
 • Điều 6. Vốn điều lệ
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 7. Giấy phép
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép
 • Điều 9. Nộp lệ phí cấp Giấy phép
 • Điều 10. Khai trương hoạt động
 • Mục 2. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP
 • Điều 11. Điều kiện cấp Giấy phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần
 • Điều 12. Điều kiện cấp Giấy phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn
 • Mục 3. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
 • Điều 13. Nguyên tắc lập hồ sơ
 • Điều 14. Hồ sơ chung đề nghị cấp Giấy phép
 • Điều 15. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần
 • Điều 16. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn
 • Mục 4. CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP, CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀO GIẤY PHÉP
 • Điều 17. Nguyên tắc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép
 • Điều 18. Thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép
 • Điều 19. Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép và cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép
 • Chương III TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH, KIỂM SOÁT
 • Điều 20. Tên, trụ sở chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
 • Điều 21. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
 • Điều 22. Đăng ký Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ
 • Điều 23. Quy định nội bộ
 • Điều 24. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
 • Điều 25. Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự
 • Điều 26. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo quyết định của tổ chức tín dụng phi ngân ...
 • Điều 27. Chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm ...
 • Chương IV HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH
 • Điều 28. Hoạt động của công ty tài chính
 • Điều 29. Điều kiện thực hiện hoạt động bao thanh toán
 • Điều 30. Điều kiện thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng
 • Điều 31. Điều kiện thực hiện hoạt động cho thuê tài chính
 • Điều 32. Hoạt động của công ty tài chính bao thanh toán
 • Điều 33. Hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng
 • Chương V HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH
 • Điều 34. Hoạt động của công ty cho thuê tài chính
 • Điều 35. Hoạt động cho thuê tài chính
 • Điều 36. Hoạt động mua và cho thuê lại
 • Điều 37. Cho vay bổ sung vốn lưu động đối với Bên thuê tài chính
 • Điều 38. Hoạt động cho thuê vận hành
 • Chương VI QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP
 • Điều 39. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 40. Xử lý sau chuyển tiếp
 • Chương VII TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Điều 41. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 42. Hiệu lực thi hành
 • Điều 43. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 01 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG
 • PHỤ LỤC SỐ 02 MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ KHAI
 • PHỤ LỤC SỐ 03 DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG (THÀNH VIÊN) GÓP VỐN THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG
 • PHỤ LỤC SỐ 04A MẪU ĐƠN MUA CỔ PHẦN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
 • PHỤ LỤC SỐ 04B MẪU ĐƠN MUA CỔ PHẦN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC
 • PHỤ LỤC SỐ 05 BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
 • PHỤ LỤC SỐ 06 BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP TỔ CHỨC ...
 • PHỤ LỤC SỐ 07 BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ LỊCH SỬ QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA TỔ CHỨC GÓP VỐN THÀNH LẬP TỔ CHỨC ...
 • PHỤ LỤC SỐ 08 BÁO CÁO KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH THAM GIA GÓP VỐN TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG CỦA TỔ CHỨC ...
 • PHỤ LỤC SỐ 09A MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
 • PHỤ LỤC SỐ 09B MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TÀI CHÍNH BAO THANH TOÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 09C MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TÀI CHÍNH TÍN DỤNG TIÊU DÙNG
 • PHỤ LỤC SỐ 09D MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Ngày 25/12 vừa qua, căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan, NHNN đã ban hành Thông tư 30/2015/TT-NHNN Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Đối tượng áp dụng Thông tư 30/2015 này gồm: công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức các nhân khác có liên quan đến hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng này.

Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thể tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên (với công ty trong nước); tổ chức tín dụng liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài (công ty TNHH hai thành viên trở lên); TCTD 100% vốn nước ngoài (công ty TNHH MTV hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên).

Thời hạn hoạt động của các TCTD phi ngân hàng là không quá 50 năm.

Cần lưu ý là các TCTD phi ngân hàng được cấp phép chỉ được tiến hành hoạt động kể từ ngày khai trương hoạt động. Việc khai trương phải được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp phép; quá thời hạn này mà không tổ chức khai trương hoạt động thì sẽ bị thu hồi giấy phép.

Hồ sơ đề nghị thực hiện theo mục 3 chương II của Thông tư 30/2015 này.

Thông tư 30/2015/TT-NHNN này có hiệu lực từ ngày 08/02/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 30/2015/TT-NHNN để xử lý: