Những quy định cần biết về việc nhận tập sự hành nghề luật sư

Mới đây, Thông tư 19/2013/TT-BTP đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Theo đó, các quy định liên quan đến nhận tập sự hành nghề luật sư được Bộ Tư pháp đề cập tại Thông tư 19/2013/TT-BTP như sau:

nhan tap su hanh nghe luat su, thong tu 19/2013/TT-BTP

Nguồn: Internet

  • Người muốn tập sự hành nghề luật sư lựa chọn và thỏa thuận với một tổ chức hành nghề luật sư để tập sự hành nghề luật sư.

    • Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự cấp Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 19/2013/TT-BTP (Mẫu TP-LS-01) và cử luật sư đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật luật sư và Điều 12 của Thông tư này hướng dẫn người muốn tập sự hành nghề luật sư.

    • Người muốn tập sự hành nghề luật sư và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự có thể ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

  • Trong trường hợp người muốn tập sự hành nghề luật sư không thỏa thuận được với tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận tập sự thì có thể đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư giới thiệu tổ chức hành nghề luật sư để tập sự. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm xem xét, phân công một tổ chức hành nghề luật sư nhận người đó vào tập sự; trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư từ chối phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, Thông tư 19/2013/TT-BTP cũng quy định tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự bao gồm:

  • Văn phòng luật sư, công ty luật; chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật;

  • Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

    • Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được nhận người tập sự hành nghề luật sư khi có ủy quyền bằng văn bản của người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư hoặc Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 19/2013/TT-BTP có hiệu lực từ 15/01/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

45

Văn bản liên quan