Nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia

Nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia
Tuyết Hoan

Luật An ninh Quốc gia 2004 được ban hành ngày 03/12/2004. Luật gồm 5 Chương và 36 Điều. Một trong những nội dung cơ bản tại văn bản này là quy định nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 29 Luật An ninh Quốc gia 2004, các nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia bao gồm:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia; ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia.

2. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động thu thập, phát hiện, điều tra, xử lý thông tin, tài liệu, hành vi liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia.

4. Tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, đào tạo cán bộ làm công tác bảo vệ an ninh quốc gia; bồi dưỡng kiến thức bảo vệ an ninh quốc gia cho cán bộ chủ chốt của các cơ quan, tổ chức; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về bảo vệ an ninh quốc gia; xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.

5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia.

6. Hợp tác quốc tế về bảo vệ an ninh quốc gia.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Luật An ninh Quốc gia 2004 có hiệu lực ngày 01/7/2005. 

Gởi câu hỏi

745

Văn bản liên quan