Nội dung quản lý Nhà nước về dầu khí

Luật dầu khí 1993 được ban hành ngày 05/7/1993. Luật này quy định về các hoạt động dầu khí. Đáng chú ý tại văn bản này là nội dung quản lý Nhà nước về dầu khí.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 38 Luật Dầu khí 1993, nội dung quản lý Nhà nước về dầu khí bao gồm:

1. Quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển ngành công nghiệp dầu khí.

2. Ban hành các văn bản pháp quy về quản lý các hoạt động dầu khí.

3. Kiểm tra, thanh tra và giám sát các hoạt động dầu khí.

4. Quyết định việc phân định và điều chỉnh các lô hoặc diện tích tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí.

5. Quyết định chủ trương và hình thức hợp tác với nước ngoài.

6. Chuẩn y các hợp đồng dầu khí.

7. Quyết định chính sách khuyến khích hoặc hạn chế xuất khẩu dầu khí nhằm bảo đảm lợi ích của Nhà nước, có tính đến lợi ích của Nhà thầu.

8. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các ngành và địa phương trong việc thực hiện các hoạt động có liên quan đến hoạt động dầu khí.

9. Giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền tiến hành hoạt động dầu khí, xử lý các vi phạm Luật Dầu khí 1993. 

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Luật Dầu khí 1993 có hiệu lực ngày 01/9/1993. 

Gởi câu hỏi

191

Văn bản liên quan