Nội dung văn bản xin lỗi và cải chính công khai theo Nghị định 68/2018/NĐ-CP

Nghị định 68/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017. Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định là nội dung văn bản xin lỗi và cải chính công khai đối với người bị thiệt hại.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 24 Nghị định 68/2018/NĐ-CP, văn bản xin lỗi và cải chính công khai phải có nội dung chính sau đây:

1. Tên cơ quan, nơi đặt trụ sở của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

2. Họ và tên, chức vụ, chức danh của người trình bày văn bản xin lỗi và cải chính công khai.

3. Họ và tên, địa chỉ của người bị thiệt hại.

4. Các cơ quan nhà nước liên quan đến việc gây thiệt hại.

5. Tóm tắt hành vi gây thiệt hại, nguyên nhân dẫn đến việc gây thiệt hại cho người bị thiệt hại.

6. Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại đã thấy được đầy đủ những sai phạm và hậu quả của sai phạm do người thi hành công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của mình gây ra.

7. Thay mặt Nhà nước, đại diện lãnh đạo cơ quan xin lỗi người bị thiệt hại, gia đình, người thân của người bị thiệt hại, cơ quan (nếu có) của người người bị thiệt hại và nhân dân; mong muốn người bị thiệt hại chấp nhận lời xin lỗi và cam kết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật người thi hành công vụ đã có hành vi gây thiệt hại.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Nghị định 68/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2018. 

Gởi câu hỏi

482

Văn bản liên quan