Phân loại các khoản công nợ khi doanh nghiệp tiến hành cổ phần hoá

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 41/2018/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Theo Thông tư 41, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm đối chiếu, xác nhận và phân loại các khoản công nợ, bao gồm nợ phải thu và nợ phải trả, cụ thể:

1.Nợ phải thu:

 • Đối chiếu, xác nhận các khoản nợ phải thu theo từng khách nợ, bao gồm:
  • Toàn bộ các khoản nợ phải thu đến hạn, chưa đến hạn và đã quá hạn thanh toán.
  • Phân tích rõ các khoản nợ phải thu khó đòi là nợ phải thu đã quá hạn thanh toán và nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể hoặc người nợ là cá nhân đã mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đã chết.
 • Rà soát các hợp đồng để xác định các khoản đã trả trước cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ nhưng đã hạch toán toàn bộ giá trị trả trước vào chi phí kinh doanh như: tiền thuê nhà, tiền thuê đất, tiền mua hàng, tiền mua bảo hiểm dài hạn, tiền lương, tiền công....
 • Trường hợp đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa mà vẫn còn một số khoản nợ phải thu có đầy đủ hồ sơ nhưng chưa được đối chiếu, xác nhận thì doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.

2. Nợ phải trả các tổ chức, cá nhân tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp:

 • Căn cứ hợp đồng, giấy báo nợ, đối chiếu nợ để lập bảng kê các khoản nợ vay theo từng chủ nợ; xác định các khoản nợ thuế và khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác; khoản nợ gốc, nợ lãi, khoản nợ phải trả nhưng không phải trả…
 • Nợ phải trả nhưng không phải trả là khoản nợ mà chủ nợ của doanh nghiệp cổ phần hóa khi thực hiện đối chiếu xác nhận nợ thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Nợ của các doanh nghiệp đã giải thể hoặc phá sản nhưng không xác định cơ quan hoặc cá nhân kế thừa nợ theo phương án giải thể, phá sản.
  • Nợ của các cá nhân đã chết nhưng không xác định người kế thừa.
  • Nợ của các chủ nợ khác đã quá hạn nhưng chủ nợ không đến đối chiếu, xác nhận.

Thông tư 41/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

380

Văn bản liên quan