Quy định điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch lưới điện trung, hạ áp

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 24/2016/TT-BCT được Bộ Công Thương ban hành ngày 30/11/2016 quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Theo đó, việc điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV được Thông tư 24/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng lớn hơn 2.000 kVA, Chủ đầu tư các dự án có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh trong Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và gửi Sở Công Thương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
    • Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch gồm: Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của Chủ đầu tư; 05 bộ Báo cáo điều chỉnh Hợp phần quy hoạch.
    • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm hoàn thành thẩm định hồ sơ điều chỉnh Hợp phần quy hoạch trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
  • Đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng từ 2.000 kVA trở xuống, căn cứ khả năng đáp ứng của lưới điện khu vực, Đơn vị phân phối điện thực hiện đấu nối vào lưới điện và báo cáo cơ quan quản lý quy hoạch có thẩm quyền.

Xem thêm tại Thông tư 24/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

40

Văn bản liên quan