Quy hoạch kênh tần số Đài Tiếng nói Việt Nam

Ngày 07/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTTTT nhằm quy định cụ thể về việc quy hoạch kênh tần số Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo đó việc quy hoạch kênh tần số đối với đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam được Thông tư 37 quy định thực hiện như sau:

  • Trường hợp Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chuyển đổi kênh tần số của máy phát đang hoạt động hoặc đầu tư máy phát mới để phát sóng trên kênh tần số đã được phân bổ tại Thông tư này mà gây nhiễu có hại đến các đài phát sóng phát thanh FM cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện đã được cấp phép thì Đài Tiếng nói Việt Nam phải có trách nhiệm hỗ trợ các Đài bị ảnh hưởng thực hiện chuyển đổi tần số.

  • Trường hợp đài phát sóng phát thanh FM cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chuyển đổi kênh tần số đang hoạt động theo quy hoạch sang kênh tần số phân bổ dự phòng (để tạo điều kiện cho Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai thực hiện quy hoạch) mà gây nhiễu có hại đến các đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện đã được cấp phép thì Đài Tiếng nói Việt Nam phải có trách nhiệm hỗ trợ các Đài bị ảnh hưởng thực hiện chuyển đổi kênh tần số.

  • Các đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam đang hoạt động ở kênh tần số không phù hợp với quy hoạch thì phải thực hiện chuyển đổi về kênh tần số theo quy hoạch khi việc chuyển đổi không gây nhiễu có hại đến các đài phát sóng phát thanh FM cấp tỉnh, đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện đang hoạt động.

Xem chi tiết Thông tư 37/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 23/01/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

148

Văn bản liên quan