Quyền nhân thân của tác giả

Ngày 23/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP nhằm quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành quyền tác giả, quyền liên quan trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009.

Nghị định 23 quy định quyền nhân thân của tác giả bao gồm:

  • Quyền đặt tên cho tác phẩm. Lưu ý quyền này không áp dụng đối với tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
  • Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm là việc phát hành tác phẩm đến công chúng với số lượng bản sao hợp lý để đáp ứng nhu cầu của công chúng tùy theo bản chất của tác phẩm, do tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện hoặc do cá nhân, tổ chức khác thực hiện với sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả. Công bố tác phẩm không bao gồm việc trình diễn một tác phẩm sân khấu, điện ảnh, âm nhạc; đọc trước công chúng một tác phẩm văn học; phát sóng tác phẩm văn học, nghệ thuật; trưng bày tác phẩm tạo hình; xây dựng công trình từ tác phẩm kiến trúc.

  • Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm là việc không cho người khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm hoặc sửa chữa, nâng cấp chương trình máy tính trừ trường hợp có thoả thuận của tác giả.

Xem thêm quy định về quyền tác giả tại Nghị định 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/4/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

1,022

Văn bản liên quan