Quyết định chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C bao gồm những gì?

Ngày 06/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

qd chuong trinh, du an dau tu cong nhom A, B, C, 40/2020/NĐ-CP

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định đối với từng quyết định chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C sẽ có những nội dung quyết định cụ thể như sau:

- Đối với quyết định chương trình đầu tư công bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, phạm vi và quy mô; tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện chương trình bao gồm danh mục dự án, mức cân đối nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác; kế hoạch bố trí vốn và tiến độ thực hiện chương trình; chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành sau khi chương trình kết thúc; các dự án thành phần của chương trình; giải pháp tổ chức thực hiện;…

- Đối với quyết định dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng bao gồm các nội dung chủ yếu: Tên dự án; chủ đầu tư; tổ chức tư vấn lập dự án (nếu có); mục tiêu, quy mô đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; địa điểm; thiết kế công nghệ (nếu có); quy chuẩn kỹ thuật; tổng mức đầu tư; nguồn vốn và dự kiến phân bổ nguồn vốn theo tiến độ; hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng;...

- Đối với quyết định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Về thời gian quyết định đầu tư chương trình, dự án kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ được ấn định khoảng thời gian như sau:

  • Chương trình đầu tư công: Không quá 20 ngày;

  • Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày;

  • Dự án nhóm B, C: Không quá 10 ngày.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án:

- Bộ, cơ quan trung ương và địa phương quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quyết định đầu tư chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Cơ quan quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước các cấp địa phương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư cùng cấp quyết định đầu tư chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chi tiết xem tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

508

Văn bản liên quan