Thẩm quyền ban hành quy chế kiểm toán nội bộ

18:23, 26/01/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP vào ngày 22/01/2019 quy định cụ thể những cơ quan có thẩm quyền ban hành quy chế kiểm toán nội bộ.

 Theo đó Nghị định 05 quy định những cơ quan sau đây có thẩm quyền ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ:

  • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  • Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;

  • Hội đồng quản trị đối với các công ty niêm yết;

  • Hội đồng quản trị đối với doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

  • Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty đối với các doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Xem chi tiết Nghị định 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.

-Thảo Uyên-

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

55