Thời hạn cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày 23/2/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP nhằm quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành quyền tác giả, quyền liên quan trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009. Trong đó quy định về thời hạn cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan thu hút khá nhiều sự quan tâm.

Cụ thể, Nghị định 22 quy định thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được thực hiện như sau:

  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

  • Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Trường hợp từ chối cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Xem chi tiết Nghị định 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/4/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

318

Văn bản liên quan