Thông tư 19: Hướng dẫn hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề luật sư

Đây là nội dung quan trọng được Bộ Tư pháp đề cập tại Thông tư 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Theo quy định tại Thông tư 19/2013/TT-BTP, việc đăng ký tập sự được thực hiện tại Đoàn luật sư nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự. Cụ thể, hồ sơ đăng ký tập sự gồm có:

ho so dang ky tap su hanh nghe luat su, thong tu 19/2013/TT-BTP

Nguồn: Internet

  • Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư;

  • Giấy xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận tập sự hoặc hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này;

  • Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 của Luật luật sư.

Lưu ý: Trong trường hợp người tập sự hành nghề luật sư được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 của Luật luật sư thì phải gửi kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư.

Quy trình đăng ký tập sự hành nghề luật sư:

  • Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư và ghi tên người tập sự hành nghề luật sư vào danh sách người tập sự của Đoàn luật sư; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định tại Điều 37 của Thông tư 19/2013/TT-BTP.

  • Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm gửi quyết định cho tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, Liên đoàn luật sư Việt Nam, đồng gửi Sở Tư pháp nơi có trụ sở của Đoàn luật sư.

  • Người được ghi tên vào danh sách người tập sự của Đoàn luật sư được gọi là người tập sự hành nghề luật sư (sau đây gọi tắt là người tập sự). Người tập sự có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Thông tư 19.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 19/2013/TT-BTP có hiệu lực từ 15/01/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

55

Văn bản liên quan