Tiêu chuẩn chung của công chức chuyên ngành THA dân sự

Thông tư 03/2017/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 05/4/2017 nhằm liệt kê cụ thể các tiêu chuẩn chung cần phải có của công chức chuyên ngành THADS.

Theo đó Thông tư 03 đã liệt kê các tiêu chuẩn chung mà công chức chuyên ngành THADS cần phải có là:

  • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của Cơ quan.

  •  Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân.

  • Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

  • Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

  • Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xem chi tiết Thông tư 03/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 22/5/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

131

Văn bản liên quan