Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được tổ chức dưới hình thức nào?

Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng vào ngày 25/12/2015. Trong đó Thông tư 30 đã quy định rõ hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo đó, Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập dưới các hình thức như sau:

  • Công ty cổ phần do các cổ đông là tổ chức và cá nhân cùng góp vốn thành lập theo quy định;

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một ngân hàng thương mại Việt Nam làm chủ sở hữu;

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ngân hàng thương mại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam góp vốn thành lập (trong đó một ngân hàng thương mại Việt Nam sở hữu ít nhất 30% tổng số vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng) hoặc các ngân hàng thương mại Việt Nam góp vốn thành lập.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh sẽ được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bằng vốn góp của bên Việt Nam và bên nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Xem chi tiết hình thức tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Thông tư 30/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 08/02/2016.

Gởi câu hỏi

62

Văn bản liên quan