Trách nhiệm của Công ty Mua bán nợ

Nhằm thực hiện hiệu quả chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 69/2018/TT-BTC thay thế Thông tư 194/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

 

Theo đó, công ty Mua bán nợ khi tham gia vào việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước có những trách nhiệm sau đây:

  • Thỏa thuận với cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp tái cơ cấu trước khi quyết định mua nợ từ các tổ chức tín dụng và các chủ nợ khác.

  • Cử cán bộ tham gia vào Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu và Tổ giúp việc để triển khai phương án tái cơ cấu.

  • Thực hiện xử lý tài chính theo phương án tái cơ cấu đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Công ty và quy định của pháp luật.

  • Phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình tổ chức triển khai phương án tái cơ cấu. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

  • Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp tái cơ cấu theo quy định.

  • Chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư 69 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Xem thêm Thông tư 69/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

167

Văn bản liên quan