Từ 15/02/2020, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm những khoản nào?

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng chính thức ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Theo đó, tại Điều 7 Thông tư 16/2019/TT-BXD quy định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là cơ sở để xác định chi phí các công việc tư vấn gồm: 

chi phi tu van dau tu xay dung, Thong tu 16/2019/TT-BXD

Hình minh họa (nguồn internet)

- Chi phí nhân công tư vấn (tiền lương, các khoản phụ cấp lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân thực hiện công việc tư vấn tại dự án)

- Chi phí ứng dụng khoa học công nghệ; 

- Chi phí thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, thông tin liên lạc; 

- Chi phí thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ tư vấn cho dự án (nếu có); chi phí quản lý của tổ chức tư vấn; 

- Chi phí khác; 

- Lợi nhuận chịu thuế tính trước nhưng chưa bao gồm chi phí áp dụng hệ thống thông tin công trình (BIM), thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 16/2019/TT-BXD có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

1,318

Văn bản liên quan