Yêu cầu mới của việc quy định thủ tục hành chính

Yêu cầu mới của việc quy định thủ tục hành chính
Lê Hải

Thủ tục hành chính phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

Theo đó, việc quy định một thủ tục hành chính chỉ hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ các bộ phận tạo thành cơ bản sau đây:

  • Tên thủ tục hành chính;

  • Trình tự thực hiện;

  • Cách thức thực hiện;

  • Thành phần, số lượng hồ sơ;

  • Thời hạn giải quyết;

  • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;

  • Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;

  • Trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính.

Khi được luật giao quy định về thủ tục hành chính, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm quy định đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, cụ thể về các bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính theo quy định trên.

Toàn bộ nội dung trên được quy định tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/9/2017. 

Gởi câu hỏi

400

Văn bản liên quan