Chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế

Tinh giản biên chế được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc. Vậy, đối với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế thì được hưởng những chính sách và chế độ nào?

Cán bộ công chức, tinh giản biên chế

Chính sách, chế độ đối với cán bộ công chức thuộc diện tinh giản biên chế (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP, được hướng dẫn bởi Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC (sẽ hết hiệu lực ngày 01/01/2022) cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế sẽ được hưởng chính sách và chế độ sau đây:

Thứ nhất: Chính sách về hưu trước tuổi

- Đối với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Cán bộ, công chức được hưởng các chế độ sau:

 • Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

 • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu;

 • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ BHXH;

 • Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH (đủ 12 tháng) kể từ năm thứ hai mươi mốt trở đi.     

- Đối với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên. Cán bộ, công chức được hưởng các chế độ sau:

 • Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

 • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ BHXH;

 • Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH (đủ 12 tháng) kể từ năm thứ hai mươi mốt trở đi;

 • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định.

- Đối với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

- Đối với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ hai: Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước

Cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước, được hưởng các khoản trợ cấp sau:

 • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng;

 • Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH (đủ 12 tháng).

Thứ ba: Chính sách thôi việc ngay

Cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

 • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

 • Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH (đủ 12 tháng).

Đồng thời, cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định, nếu thôi việc ngay thì cũng được hưởng các khoản trợ cấp như quy định trên.

Thứ tư: Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề

Cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, có nguyện vọng đi học nghề để tự tìm việc làm mới, thì được hưởng các chế độ sau:

 • Được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng BHXH, BHYT trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 06 tháng;

 • Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 06 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;

 • Được trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm sau khi kết thúc học nghề;

 • Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH (đủ 12 tháng);

 • Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính là thời gian thâm niên để nâng lương hàng năm.

Thứ năm: Chính sách đối với cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức

Cán bộ, công chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử.

Bên cạnh đó, trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng.

Ty Na

326

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan