Năm 2020, công chức sẽ không còn bị kỷ luật “giáng chức”

Đây là nội dung đáng chú ý được đưa ra trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Theo đó, Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung rất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức như việc đánh giá phân loại, tuyển dụng, nâng ngạch và điều kiện để đăng ký dự thi nâng ngạch,…

Nổi bật là quy định: Bỏ hình thức kỷ luật "Giáng chức" khi xử lý kỷ luật đối với công chức.

Theo Dự thảo, chỉ còn 05 hình thức kỷ luật đối với công chức như sau:

 • Khiển trách;
 • Cảnh cáo;
 • Hạ bậc lương;
 • Cách chức;
 • Buộc thôi việc.

Điều 79 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định: Hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

1. Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng;

2. Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật;

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn.

 

Một nội dung dung khác cũng đáng được lưu tâm: Công chức, viên chức nghỉ việc hoặc nghỉ hưu vẫn bị xử lý kỷ luật.

Cụ thể, Dự thảo quy định rất rõ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác và đã bị xử lý kỷ luật về Đảng phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

 • Khiển trách;
 • Cảnh cáo;
 • Cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm.

Ngoài ra, việc nâng ngạch đối với công chức sẽ khó hơn khi Dự thảo đã quy định khắt khe về tiêu chuẩn, điều kiện của công chức xét nâng ngạch, cụ thể công chức phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

 • Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét nâng ngạch; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang bị xem xét kỷ luật;
 • Có năng lực chuyên môn đảm nhận vị trí của ngạch công chức cao hơn hoặc ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;
 • Có văn bằng, chứng chỉ, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí nâng ngạch.

Xem toàn văn Dự thảo TẠI ĐÂY.

Dự thảo Luật cán bộ công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

- Thanh Lâm - 

2,588

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan