Từ năm 2020, vẫn giải quyết nghỉ hưu cho viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. Trong đó, đáng chú ý là nội dung sửa đổi liên quan đến kỷ luật viên chức.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Đều 56 Luật Viên chức 20210, viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, tức vẫn có thể xem xét bổ nhiệm lại hoặc bố trí chức vụ thấp hơn. (hiện hành không để cập tới không bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn).

Đồng thời, cũng theo Dự thảo này, viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng hoặc thôi việc. Điều này đồng nghĩa với việc, vẫn sẽ giải quyết chế độ nghỉ hưu cho viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật. (theo quy định hiện hành thì sẽ không giải quyết nghỉ hưu cho những đối tượng này).

Nguyễn Trinh 

12,531

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan