Tuyển dụng sau 01/07/2020 có được hưởng chế độ “viên chức suốt đời”?

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2020. Qua đó, quy định về việc hưởng chế độ “viên chức suốt đời” của các viên chức cũng đã thay đổi.

Viên chức suốt đời

Viên chức tuyển dụng sau 01/07/2020 có được hưởng chế độ “viên chức suốt đời”? (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 3 Luật viên chức 2010: Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc cùng với quyền và nghĩa vụ của các bên.     

Theo đó, khi được tuyển dụng, viên chức sẽ được ký kết một trong hai loại hợp đồng làm việc sau đây:

1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn:

Hiện nay, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 đã quy định hợp đồng xác định thời hạn có thời gian từ đủ 12 - 60 tháng.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 2 Luật này còn quy định: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01/07/2020 trừ cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức và người được tuyển dụng làm viên chức tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, viên chức trúng tuyển mới từ 01/07/2020 là đối tượng phải thực hiện hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

Những đối tượng được áp dụng hợp đồng làm việc không xác định thời hạn từ 01/07/2020 đã được điều chỉnh tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 gồm:

  • Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;

  • Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức;

  • Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, với những viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/07/2020 nhưng chưa ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký. Sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng đã ký thì được ký hợp đồng không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Theo Khoản 3 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 thì: Viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/07/2020 đều phải ký hợp đồng xác định thời hạn. Nếu đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đủ điều kiện thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký tiếp hợp đồng với viên chức.

Như vậy, những người được tuyển dụng mới từ 01/07/2020 sẽ chỉ được ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn nếu không thuộc trường hợp được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nêu trên.

Đồng nghĩa rằng: Viên chức tuyển dụng sau 01/07/2020 không được hưởng chế độ “viên chức suốt đời” (trừ những trường hợp nêu trên).

Căn cứ pháp lý:

Luật viên chức 2010

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Viên chức 2019.

Ngọc Tài

1,022

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan