02 hình thức công khai tài sản phục vụ công tác quản lý thuộc BQP

Nội dung này được quy định tại Thông tư 26/2019/TT-BQP quy định chế độ công khai tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn một trong hai hình thức công khai tài sản phục vụ công tác quản lý như sau:

  • Các hình thức công khai đối với tài sản chuyên dùng quy định tại Điều 12 Thông tư 26/2019/TT-BQP.

  • Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng và hình thức công khai tài sản khác sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cũng theo Thông tư 26/2019/TT-BQP, nội dung, thời gian, địa điểm và trình tự thực hiện công khai tài sản phục vụ công tác quản lý được quy định như sau:

  • Nội dung công khai tài sản phục vụ công tác quản lý thực hiện theo quy định đối với tài sản chuyên dùng tại Điều 13 Thông tư 26/2019/TT-BQP.

  • Đơn vị, doanh nghiệp áp dụng hình thức công khai tài sản phục vụ công tác quản lý quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 26/2019/TT-BQP thì thời gian, địa điểm và trình tự thực hiện công khai tài sản phục vụ công tác quản lý thực hiện theo quy định đối với tài sản chuyên dùng.

Xem mẫu biểu công khai tài sản tại Thông tư 26/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

179

Văn bản liên quan