03 nguyên tắc áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

03 nguyên tắc áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình, 126/2014/NĐ-CP

03 nguyên tắc áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình (Hình minh họa) 

Theo đó, Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định khi áp dụng tập quán về hôn nhân gia đình, bắt buộc phải tuân thủ 03 nguyên tắc sau:

- Tập quán được áp dụng phải là quy tắc xử sự phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật Hôn nhân và gia đình.

- Việc áp dụng tập quán phải tuân theo các điều kiện được quy định tại Điều 7 của Luật Hôn nhân và gia đình.

- Tôn trọng sự thỏa thuận của các bên về tập quán được áp dụng.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ về thỏa thuận, giải quyết vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán như sau:

Thỏa thuận về áp dụng tập quán:

  • Quy định các bên không có thỏa thuận tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Hôn nhân và gia đình được hiểu là các bên không có thỏa thuận về áp dụng tập quán và cũng không có thỏa thuận khác về vụ, việc cần được giải quyết.

  • Trường hợp các bên có thỏa thuận về tập quán được áp dụng thì giải quyết theo thỏa thuận đó; nếu các bên không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này.

Giải quyết vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán:

  • Trường hợp giải quyết vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán thì thực hiện việc hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, khuyến khích sự tham gia hòa giải của người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo.

  • Trường hợp hòa giải không thành hoặc vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán không thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở thì Tòa án giải quyết vụ, việc đó theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Chi tiết xem tại Nghị định 126/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/02/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

51

Văn bản liên quan