03 nguyên tắc đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng

Ngày 17/01/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Theo đó, việc đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng phải dựa trên các nguyên tắc sau đây:

  • Tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; đề cao trách nhiệm tự đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng của UBND các cấp và trách nhiệm tổng hợp, đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng của Tổng cục Thể dục thể thao.
  • Bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan, đầy đủ và toàn diện trong quá trình tổ chức, triển khai.
  • Bảo đảm sự phù hợp của các phương pháp tổng hợp số liệu đối với từng tiêu chí đánh giá.

Ngoài ra, Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL cũng đưa ra tiêu chí số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, cụ thể:

  • Người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên là người tập luyện mỗi tuần ít nhất 3 lần; mỗi lần tập luyện ít nhất 30 phút.
  • Tiêu chí số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của tổng số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên so với tổng số dân trên địa bàn.

Xem chi tiết tại Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 05/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

165

Văn bản liên quan