04 loại chữ kí điện tử trong hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Thông tư 37/2016/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 30/12/2016 liệt kê cụ thể các loại chữ kí điện tử trong Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.

Theo đó, Thông tư 37 quy định chữ ký điện tử được chia làm 4 loại gồm:

  • Chữ ký điện tử của người lập lệnh;
  • Chữ ký điện tử của người kiểm soát lệnh;
  • Chữ ký điện tử của người duyệt lệnh;
  • Chữ ký điện tử của người duyệt truyền thông (viết tắt là Chữ ký điện tử truyền thông).

Đồng thời, Thông tư 37 còn quy định chữ ký điện tử được phân cấp quản lý và sử dụng như sau:

  • Công cụ và phương tiện tạo chữ ký điện tử của người lập lệnh và người kiểm soát lệnh do thành viên, đơn vị thành viên tự cấp phát và quản lý theo quy trình xử lý tại từng đơn vị;

  • Khóa bí mật tạo chữ ký điện tử của người duyệt lệnh và chữ ký điện tử truyền thông được Ngân hàng Nhà nước cấp theo quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước. Người được giao quản lý, sử dụng chữ ký điện tử, khóa bí mật phải bảo đảm bí mật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lộ chữ ký điện tử, khóa bí mật gây thiệt hại;

  • Việc tổ chức phân quyền người lập lệnh, người kiểm soát lệnh và người duyệt lệnh tại các thành viên, đơn vị thành viên do người có thẩm quyền của đơn vị quy định, đảm bảo nguyên tắc người lập lệnh độc lập với người kiểm soát lệnh và người duyệt lệnh.

Xem chi tiết Thông tư 37/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

178

Văn bản liên quan