Thông tư 37/2016/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 37/2016/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 37/2016/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Kim Anh Ngày ban hành: 30/12/2016 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG QUỐC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Các cấu phần và chức năng chính của Hệ thống TTLNH
 • Điều 4. Chứng từ sử dụng trong TTLNH
 • Điều 5. Thanh toán Nợ trong Hệ thống TTLNH
 • Điều 6. Quy định về sử dụng dịch vụ thanh toán
 • Điều 7. Chi phí và thu phí trong TTLNH
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG TTLNH
 • Điều 8. Kiểm tra Hệ thống TTLNH
 • Điều 9. Thời gian làm việc áp dụng trong Hệ thống TTLNH
 • Điều 10. Gia hạn thời gian nhận Lệnh thanh toán
 • Điều 11. Ghi nhật ký và lưu trữ dữ Liệu điện tử các giao dịch
 • Điều 12. Cấp phát, quản lý và sử dụng chữ ký điện tử tham gia Hệ thống TTLNH
 • Điều 13. Vấn tin và đối chiếu
 • Điều 14. Hoạt động của Trung tâm Xử lý Quốc gia
 • Điều 15. Hoạt động của hệ thống dự phòng
 • Chương III LỆNH THANH TOÁN TRONG TTLNH
 • Điều 16. Quy trình tạo lập Lệnh thanh toán
 • Điều 17. Kiểm tra tính hợp lệ Lệnh thanh toán
 • Điều 18. Hạch toán tại thành viên, đơn vị thành viên
 • Điều 19. Hạch toán và xử lý các Lệnh thanh toán tại Sở Giao dịch
 • Chương IV XỬ LÝ QUYẾT TOÁN BÙ TRỪ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN VÀ KẾT QUẢ QUYẾT TOÁN RÒNG TỪ CÁC HỆ THỐNG KHÁC
 • Điều 20. Hạn mức nợ ròng
 • Điều 21. Quy định về ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng
 • Điều 22. Xử lý thiếu hạn mức nợ ròng trong thanh toán giá trị thấp
 • Điều 23. Thực hiện quyết toán bù trừ
 • Điều 24. Theo dõi và thông báo tình trạng quyết toán bù trừ
 • Điều 25. Xử lý kết quả quyết toán ròng từ các Hệ thống khác
 • Chương V XỬ LÝ THIẾU VỐN TRONG TTLNH
 • Điều 26. Xử lý hàng đợi quyết toán và giải toả
 • Điều 27. Xử lý trong trường hợp tài khoản thanh toán không đủ số dư để thực hiện thanh toán, quyết toán
 • Điều 28. Xử lý trường hợp thành viên có dư nợ vay thanh toán bù trừ quá hạn
 • Chương VI XỬ LÝ SAI SÓT TRONG TTLNH
 • Điều 29. Các nguyên tắc điều chỉnh sai sót trong Hệ thống TTLNH
 • Điều 30. Hủy và hoàn trả Lệnh thanh toán tại các thành viên và đơn vị thành viên
 • Điều 31. Xử lý sai sót tại đơn vị khởi tạo lệnh trong trường hợp phát sinh do thành viên, đơn vị thành ...
 • Điều 32. Xử lý sai sót tại đơn vị nhận lệnh trong trường hợp phát sinh do thành viên, đơn vị thành viên
 • Điều 33. Hủy và hoàn trả Lệnh thanh toán theo yêu cầu của khách hàng
 • Điều 34. Tra soát và trả lời tra soát
 • Điều 35. Xử lý lỗi kỹ thuật trong Hệ thống TTLNH
 • Chương VII BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ BÁO CÁO
 • Điều 36. Báo cáo ngày tại Sở Giao dịch
 • Điều 37. Lập và xử lý báo cáo tại thành viên, đơn vị thành viên tham gia Hệ thống TTLNH
 • Điều 38. Báo cáo tháng
 • Chương VIII THAM GIA, SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ RÚT KHỎI HỆ THỐNG TTLNH
 • Điều 39. Tham gia Hệ thống TTLNH
 • Điều 40. Yêu cầu về sử dụng dịch vụ Hệ thống TTLNH
 • Điều 41. Ngừng, tạm ngừng sử dụng dịch vụ gửi Lệnh thanh toán trên Hệ thống TTLNH
 • Điều 42. Chấm dứt tư cách thành viên, đơn vị thành viên, thành viên gián tiếp Hệ thống TTLNH
 • Chương IX QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 • Điều 43. Quyền và trách nhiệm của các thành viên, đơn vị thành viên
 • Điều 44. Ban Điều hành Hệ thống TTLNH
 • Điều 45. Sở Giao dịch
 • Điều 46. Vụ Tài chính - Kế toán
 • Điều 47. Vụ Thanh toán
 • Điều 48.
 • Điều 49. Đơn vị vận hành Hệ thống TTLNH
 • Điều 50. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
 • Chương X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 51. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 52. Hiệu lực thi hành
 • Điều 53. Tổ chức thực hiện
 • Mẫu số TTLNH-01 ĐỀ NGHỊ THAM GIA HỆ THỐNG TTLNH
 • Mẫu số TTLNH-02 ĐỀ NGHỊ RÚT KHỎI HỆ THỐNG TTLNH
 • Mẫu số TTLNH-03 ĐỀ NGHỊ THAM GIA ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN HOẶC THÀNH VIÊN GIÁN TIẾP THAM GIA HỆ THỐNG TTLNH
 • Mẫu số TTLNH-04 LỆNH CHUYỂN NỢ/CÓ
 • Mẫu số TTLNH-05 LỆNH HUỶ LỆNH THANH TOÁN
 • Mẫu số TTLNH-06 YÊU CẦU HOÀN TRẢ LỆNH THANH TOÁN
 • Mẫu số TTLNH-07 THÔNG BÁO TỪ CHỐI YÊU CẦU HOÀN TRẢ LỆNH THANH TOÁN
 • Mẫu số TTLNH-08 ĐIỆN TRA SOÁT
 • Mẫu số TTLNH-09 ĐIỆN TRẢ LỜI TRA SOÁT
 • Mẫu số TTLNH-10 TỔNG HỢP GIAO DỊCH ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 • Mẫu số TTLNH-11 TỔNG HỢP GIAO DỊCH THÀNH VIÊN
 • Mẫu số TTLNH-12 BẢNG CÂN ĐỐI CHUYỂN TIỀN
 • Mẫu số TTLNH-13 BẢNG KẾT QUẢ HẠCH TOÁN
 • Mẫu số TTLNH-14 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HÓA
 • Mẫu số TTLNH-15 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HẠCH TOÁN
 • Mẫu số TTLNH-16 BÁO CÁO CHUYỂN TIỀN ĐI
 • Mẫu số TTLNH-17 BÁO CÁO CHUYỂN TIỀN ĐẾN
 • Mẫu số TTLNH-18 ĐỐI CHIẾU CHUYỂN TIỀN ĐI
 • Mẫu số TTLNH-19 ĐỐI CHIẾU CHUYỂN TIỀN ĐẾN
 • Mẫu số TTLNH-20 BẢNG KẾT QUẢ THANH TOÁN CỦA ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 • Mẫu số TTLNH-21 BẢNG KẾT QUẢ THANH TOÁN CỦA THÀNH VIÊN
 • Mẫu số TTLNH-22 BIÊN BẢN SỰ CỐ KỸ THUẬT TRONG HỆ THỐNG TTLNH
 • Mẫu số TTLNH-23 BIÊN BẢN CHUYỂN TIỀN (THỪA/THIẾU)
 • Mẫu số TTLNH-24 BẢNG KÊ TỔNG HỢP THANH TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG GIÁ TRỊ CAO
 • Mẫu số TTLNH-25 BÁO CÁO NGÂN HÀNG THIẾU VỐN GIÁ TRỊ THẤP
 • Mẫu số TTLNH-26 ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỆ THỐNG TTLNH
 • Mẫu số TTLNH-27 ĐỀ NGHỊ NGỪNG DỊCH VỤ GỬI LỆNH THANH TOÁN
 • Mẫu số TTLNH-28 GIẤY NHẬN NỢ VAY BÙ TRỪ GIÁ TRỊ THẤP
 • Mẫu số TTLNH-29 ĐỀ NGHỊ KẾT NỐI ĐẾN HỆ THỐNG TTLNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 37/2016/TT-NHNN để xử lý: