04 nguyên tắc hỗ trợ kinh phí phát triển tài sản trí tuệ

Ngày 15/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau đây:

  • Việc cân đối nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình căn cứ theo cơ cấu tỷ lệ với các nguồn kinh phí huy động khác ngoài ngân sách theo nhiệm vụ được phê duyệt.

  • Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước được lập kế hoạch chi tiết theo từng loại nguồn vốn; được phân bổ và sử dụng theo tiến độ và cơ cấu nguồn vốn của nhiệm vụ đã được phê duyệt.

  • Nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quy định Thông tư 14 là các mức tối đa.

  • Bộ KHCN, các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình có hiệu quả, không trùng lặp với các chương trình, dự án khác.

Chi tiết xem tại Thông tư 14/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

182

Văn bản liên quan