Thông tư 14/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 14/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 15/03/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2016 ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Kinh phí thực hiện Chương trình
 • Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
 • Điều 4. Nguyên tắc huy động các nguồn tài chính
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập ...
 • Điều 6. Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và bảo ...
 • Điều 7. Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khai thác thương mại và phát ...
 • Điều 8. Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ứng dụng các tài sản trí tuệ ...
 • Điều 9. Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình
 • Điều 10. Lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước ...
 • Điều 11. Công tác kiểm tra tài chính thực hiện Chương trình
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2019/TT-BTC để xử lý: