04 trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 10/2016/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 22/7/2016.

Theo đó, Thông tư 10 đã liệt kê cụ thể các trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật bao gồm:

  • Tự nguyện xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;

  • Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

  • Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

  • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

Theo quy định khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Đồng thời Thông tư 10 còn quy định trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được gửi cho Trưởng ban công tác Mặt trận, tuyên truyền viên pháp luật và được công bố công khai theo quy định.

Kể từ khi Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật có hiệu lực thi hành, người được cho thôi chấm dứt tư cách tuyên truyền viên pháp luật.

Xem chi tiết Thông tư 10/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 10/9/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

159

Văn bản liên quan