04 yêu cầu đối với đề án sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 02/2015/BNNPTNT hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Cụ thể, tại Điều 2 Thông tư 02/2015/BNNPTNT quy định Đề án và Phương án phải đảm bảo sắp xếp, đổi mới toàn diện và căn bản các công ty nông, lâm nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định 118/2014/NĐ-CP và đáp ứng các yêu cầu sau:

yêu cầu đối với đề án sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp, 02/2015/BNNPTNT

Yêu cầu đối với đề án sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp (Hình minh họa)

  • Thể hiện đúng thực trạng, đề xuất nội dung sắp xếp, đổi mới khả thi;

  • Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của công ty nông, lâm nghiệp sau khi sắp xếp, đổi mới. Phân định rõ nhiệm vụ công ích và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh;

  • Các giải pháp về quản lý, sử dụng đất đai, rừng, tài sản, vốn, lao động phải cụ thể, đảm bảo đúng quy định pháp luật;

  • Xác định cụ thể tiến độ và các điều kiện đảm bảo để thực hiện có hiệu quả Đề án, Phương án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về căn cứ xây dựng Đề án và Phương án:

- Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan.

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch 3 loại rừng; quy hoạch, kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương.

- Hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên rừng và kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty nông, lâm nghiệp trong ba (03) năm liên tiếp liền kề.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 02/2015/BNNPTNT có hiệu lực từ 12/3/2015.

Thu ba

Gởi câu hỏi

143

Văn bản liên quan