Nghị định 118/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 118/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp Số hiệu: 118/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/12/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm ...
 • Chương II SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NÔNG NGHIỆP
 • Điều 4. Duy trì, củng cố và phát triển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 • Điều 5. Chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
 • Điều 6. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Điều 7. Giải thể công ty nông nghiệp
 • Chương III SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY LÂM NGHIỆP
 • Điều 8. Duy trì, củng cố và phát triển công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 • Điều 9. Chuyển công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
 • Điều 10. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Điều 11. Giải thể công ty lâm nghiệp
 • Chương IV CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP
 • Điều 12. Rà soát chức năng, nhiệm vụ công ty nông, lâm nghiệp
 • Điều 13. Rà soát, đo đạc, lập bản đồ; lập, điều chỉnh, phê duyệt phương án sử dụng đất
 • Điều 14. Giao đất, cho thuê đất
 • Điều 15. Thu hồi và bàn giao đất về địa phương
 • Điều 16. Đất công ty đang cho thuê, cho mượn; đang bị lấn, chiếm, tranh chấp; đất liên doanh, liên kết ...
 • Điều 17. Đất ở, đất kinh tế hộ gia đình
 • Điều 18. Cơ chế quản lý, sử dụng rừng
 • Điều 19. Tài chính
 • Điều 20. Đầu tư
 • Điều 21. Lao động
 • Điều 22. Khoa học và công nghệ
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương
 • Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 25. Trách nhiệm của các tập đoàn, tổng công ty, công ty nông, lâm nghiệp
 • Điều 26. Xử lý một số vấn đề phát sinh khi ban hành Nghị định
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 118/2014/NĐ-CP sắp xếp đổi mới phát triển công ty nông lâm nghiệp.

Duy trì, củng cố và phát triển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm các công ty nông nghiệp tại các địa bàn chiến lược, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối đối với công ty nông nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là trồng, chế biến cao su tại các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh. Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể tỷ lệ nắm giữ vốn nhà nước ở từng công ty khi phê duyệt phương án sắp xếp của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần đối với các công ty nông nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên cơ sở sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nhằm thực hiện gắn kết phát triển vùng nguyên liệu và người dân trong vùng với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường; phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 118/2014/NĐ-CP để xử lý: