05 trường hợp đình chỉ hiệu lực GCN đăng ký cơ sở pha chế khí

Thông tư 11/2016/TT-BKHCN đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành ngày 28/6/2016 nhằm hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Theo Thông tư 11/2016/TT-BKHCN, GCN đăng ký cơ sở pha chế khí bị đình chỉ hiệu lực có thời hạn trong các trường hợp sau:

  • Vi phạm các quy định về đo lường tại cơ sở pha chế khí;

  • Cơ sở pha chế không thực hiện đầy đủ kế hoạch kiểm soát chất lượng;

  • Phát hiện sản phẩm khí không bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng lưu thông trên thị trường được phân phối từ cơ sở pha chế khí này;

  • Bị đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí;

  • Không thực hiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 11/2016/TT-BKHCN.

Bên cạnh đó, việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí được thực hiện trong các trường hợp:

  • Không đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và điều kiện sản xuất, chế biến khí;

  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí của thương nhân bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi;

  • Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm các quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh khí.

Chi tiết xem tại Thông tư 11/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan