05 yêu cầu đối với dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Ngày 14/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư 26/2018/TT-BTNMT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ trong nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đáp ứng yêu cầu sau:

  • Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ sử dụng một phần hoặc hoàn toàn kinh phí ngoài ngân sách, tổ chức chủ trì dự án phải cam kết khả năng huy động nguồn kinh phí để thực hiện dự án;

  • Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ không sử dụng kinh phí ngoài ngân sách, phải có xác nhận ngay sau khi hoàn thành sẽ được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp tục triển khai dự án ở quy mô lớn hơn;

  • Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ có xuất xứ từ kết quả của đề tài đã được Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích;

  • Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ đảm bảo tính ổn định ở quy mô sản xuất nhỏ và có tính khả thi hoặc phát triển ở quy mô sản xuất hàng loạt;

  • Thời gian thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm không quá 36 tháng tính từ ngày ký hợp đồng khoa học và công nghệ.

Thông tư 26/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

106

Văn bản liên quan